Rezerwaty przyrody

Rezerwat Łuszczanowice powołany został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 kwietnia 1979 roku (M.P. Nr 13, poz. 77) w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat o powierzchni 40,86 ha (wg zarządzenia) położony jest w Leśnictwie Łuszczanowice Nadleśnictwa Bełchatów. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu jodłowego naturalnego pochodzenia na granicy zasięgu jodły.

Parki krajobrazowe

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. (z późniejszymi zmianami) Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości krajobrazowe, przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Utworzenie parku krajobrazowego powoduje, iż na jego obszarze wiodącą funkcją staje się ochrona środowiska. Wszelka działalność gospodarcza musi być prowadzona bez szkody dla istniejących walorów i uwarunkowań przyrodniczych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bełchatów znajduje się 1 park krajobrazowy.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniące funkcje korytarzy ekologicznych. Są one właściwe dla lokalizowania wszelkich inwestycji pobytowo – wypoczynkowych, takich jak: ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe i miejsca biwakowe.

Obszary Natura 2000

Święte Ługi Powierzchnia : 151.2 ha Kod obszaru : PLH10_21 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Status obszaru : obszar proponowany przez Rząd RP

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej- małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. Podstawą tworzenia użytków ekologicznych jest konieczność objęcia cennych obszarów, które ze względu na swoją małą powierzchnię, nie mogą zostać objęte ochroną rezerwatową.