Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Święte Ługi Powierzchnia : 151.2 ha Kod obszaru : PLH10_21 Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Status obszaru : obszar proponowany przez Rząd RP

Święte Ługi

Powierzchnia : 151.61 ha

Kod obszaru : PLH100036

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru : obszar proponowany przez Rząd RP

Kompleks torfowisk wysokich w pobliżu miejscowości Lubiec w powiecie bełchatowskim. Powierzchnia lustra wody zajmuje ok. 35% obszaru. Otoczony głównie borami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie lasami bagiennymi. Obszar położony w dolinie rzeki Pilsi. Święte Ługi to jedna z najcenniejszych pozostałości niegdyś bardzo rozległych powierzchni torfowisk Kotliny Szczercowskiej. Po uruchomieniu odkrywki Bełchatów Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, na skutek silnego drenażu kopalni, obszary torfowisk w bardzo szybkim tempie zaniknęły. Święte Ługi są więc swoistym reliktem przyrodniczym regionu, doskonałym obiektem badań naukowych jak i poligonem dydaktycznym.

Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych należy do najważniejszych zadań w ochronie polskiej przyrody, dlatego też Święte Ługi objęto ochroną w postaci tzw. użytku ekologicznego.

Dość rozległa powierzchnia otwartego lustra wody oraz bogata roślinność przybrzeżna jest cenną ostoją zwierząt - zwłaszcza płazów i ptactwa wodno-błotnego. Występuje tu silna populacja m.in. kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.

OZW Grabia

Powierzchnia : 1670,48 ha (w zasięgu nadleśnictwa 21,49 ha)

Kod obszaru : PLH100021

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru : obszar proponowany przez Rząd RP

Obszar ten zatwierdzony został jako OZW w marcu 2011 r. Powierzchnia „Grabi” wynosi 1670,48 ha, z czego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bełchatów znalazło się 21,49 ha, tj. 1.3%, (pozostała część w zasięgu Nadleśnictwa Kolumna). W skład Obszaru nie wchodzą grunty Nadleśnictwa Bełchatów.

„Grabia” swoim zasięgiem obejmuje środkowy i dolny bieg rzeki Grabi wraz
z przylegającymi ekosystemami łąkowymi i leśnymi, charakterystycznymi dla niewielkich rzek nizinnych Polski. Obszar charakteryzują dobrze zachowane lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, niżowe łąki użytkowane ekstensywnie oraz starorzecza o różnym stopniu lodowacenia. Grabia ma duże znaczenie dla zachowania populacji bezkręgowców wymienionych w Załączniku II DS. Wzdłuż całego biegu rzeki objętej obszarem występuje liczna populacja ważki - trzepli zielonej Ophiogmphus cecilia. Lokalnie stwierdzono również populacje czerwończyka nieparka Lycaena dispar i zalotki większej Leucorrhinia pectoralis. Starorzecza i odcinki lenityczne Grabi są także ważną ostoją zatoczka łamliwego Anisus vorticulus. Dolina Grabi to istotna w Polsce Środkowej ostoja ryb wymienionych
w Załączniku II DS: minoga ukraińskiego Eudontotomyzon mariae, piskorza Misgurnus fossilis i kozy Cobitis taenia.