Lista aktualności Lista aktualności

SPRZEDAŻ GRUNTÓW

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów ogłasza negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bełchatów.

Bełchatów, dnia 10.03.2015 r.

 

O G Ł O S Z E N I E O NEGOCJACJI CENOWEJ

 

na sprzedaż gruntów Skarbu Państwa

 

 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów ogłasza negocjacje cenowe na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bełchatów.

Negocjacja cenowa prowadzona będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz.532).

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące niezabudowane nieruchomości:

I. Działki położone w obrębie ewidencyjnym 17 Kurnos I, gmina Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie

Lp.

Numer

działki

Powierzchnia

/ha/

Opis nieruchomości

i sposób zagospodarowania

Oznaczenie

nieruchomości wg danych

z ewidencji gruntów i budynków

Cena wywoławcza

/zł/

Wysokość zaliczki

/zł/

1

184

185

0,2283

0,1334

(razem 0,3617)

Działki niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą lub drzewami z samosiewu, w kształcie wydłużonych prostokątów.

Obecnie zagospodarowane w kierunku rolniczym lub odłogujące.

RV-0,1035; RVI-0,1248

RV-0,0579; RVI-0,0755

 

55 000,00

5 500,00

2

192

0,0673

RV-0,0374; RVI-0,0299

8 000,00

800,00

3

196

0,0584

RV-0,0366; RVI-0,0218

7 500,00

750,00

4

205

0,0572

RV-0,0303; RVI-0,0269

7 000,00

700,00

5

222

223

0,0668

0,0430

(razem 0,1098)

RVI-0,0177,Lz-RVI-0,0491

RVI - 0,0430

18 000,00

1 800,00

6

228

0,0453

RVI – 0,0453

6 000,00

600,00

7

233

0,1322

RVI – 0,1322

20 000,00

2 000,00

8

240

0,0839

RVI – 0,0839

10 500,00

1 500,00

9

273

0,2542

RIVb-0,1296; RV-0,0548; RVI-0,0698

32 000,00

3 200,00

10

403

0,4613

RV-0,1876; RVI-0,2737

60 000,00

6 000,00

 

 

Wszystkie ww. działki posiadają uregulowany stan prawny w KW PT1B/00046444/0 prowadzonej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie.

Działy III i IV wymienionej KW wolne są od jakichkolwiek wpisów dotyczących ww. działek.

Sprzedawane nieruchomości wolne są również od innych długów i obciążeń.

Wszystkie nieruchomości stanowią grunty orne, za wyjątkiem działki nr 222, na której przeważa użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione, a resztę stanowi rola VI kl.

Dla ww. nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, który stracił ważność z dniem 01.01.2004 r.

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełchatów, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Bełchatów nr XII/99/2011 z dnia 02.09.2011 r., działki objęte negocjacją cenową oznaczone są jako tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej mieszkaniowej z wyjątkiem działki  nr 403, która oznaczona jest jako tereny rolne bez możliwości zalesienia.

Zbywane nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.

Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowych nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

 

II. Działki położone w obrębie ewidencyjnym 5 Miasto Zelów, ul. Żeromskiego, powiat bełchatowski, woj. łódzkie

 

Numery i powierzchnia działek – 33/3 – 0,1390 ha, 33/5 – 0,1316 ha.

Opis nieruchomości i sposób zagospodarowania: działki powstały z podziału działki nr 33/2. Narożna działka nr 33/5 w kształcie czworokąta o proporcjonalnym stosunku boków graniczy z ulicą Żeromskiego i ulicą Polną. W południowo-wschodniej części działki nr 33/5 znajdują się dwa podwójne betonowe słupy energetyczne. Działka nr 33/3 w kształcie dwóch regularnych czworokątów, z których jeden stanowi drogę dojazdową do ul. Polnej. Działki są częściowo ogrodzone, niezabudowane, użytkowane rolniczo z pojedynczymi drzewami owocowymi.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków – zurbanizowane tereny niezabudowane Bp.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/142/2004 Rady Miejskiej  w Zelowie z dnia 20 maja 2004 r., przedmiotowe działki położone są w terenach, dla których plan ustala: przeznaczenie podstawowe – niska zabudowa o funkcji mieszkaniowej z możliwością lokalizowania nieuciążliwej działalności gospodarczej, przeznaczenie uzupełniające – funkcja usługowo – handlowa.

Zbywane nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza netto (bez podatku VAT):

- działka nr 33/3 – 43 000 zł, wysokość zaliczki 4 300 zł,

- działka nr 33/5 – 41 000 zł, wysokość zaliczki 4 100 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.) sprzedaż ww. działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, który zostanie naliczony od uzyskanej ceny netto.

Działki posiadają uregulowany stan prawny w KW PT1B/00066226/2 prowadzonej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Działki w księdze oznaczone są jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Dział III wymienionej księgi wieczystej zawiera wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych o treści:

Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 33/1 położonej w Zelowie przy ulicy Żeromskiego nr 117, w obrębie 5, służebność gruntowa na czas nieoznaczony za jednorazowym wynagrodzeniem, polegająca na prawie korzystania z nieruchomości nr 33/2 obręb ewid. nr 5 Miasta Zelów, pododdział leśny 28A-y-00, 28A-z-00, obręb leśny Kluki, o powierzchni 93,00 m2, stanowiącej pas gruntu działki nr 33/2 w osi istniejącego wodociągu o szerokości 3,0 m długości 31,00 m, na której znajduje się przyłącze wodociągowe, służące zaopatrzeniu w wodę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33/1.

Odpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu o treści szczegółowo określonej w § 4 umowy ustanowienia służebności przesyłu i rozliczenia za korzystanie z gruntu z dnia 27.06.2013 r., nr Rep. A – 4647/2013, sporządzonej w kancelarii notarialnej w Bełchatowie.

Dział IV wymienionej księgi wieczystej wolny jest od jakichkolwiek wpisów dotyczących ww. działek.

Sprzedawane nieruchomości wolne są od innych długów i obciążeń.

Na podstawie Art. 38 ust. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z póź. zmianami) Gminie Zelów służy prawo pierwokupu w/w działek.

 

Do ceny wywoławczej sprzedawanych nieruchomości, wymienionych w punktach I, II zostały doliczone koszty przygotowania ich do negocjacji cenowej.

Dla nieruchomości wymienionych w pkt I i II przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone w następujących terminach: 19.08.2014 r., 08.12.2014 r.

Termin składania pisemnych zgłoszeń udziału w negocjacji cenowej, zwanych dalej „zgłoszeniami" upływa w dniu 14.04.2015 r. o godz. 10.00.

 

Miejsce składania pisemnych zgłoszeń - siedziba Nadleśnictwa Bełchatów przy ul. Lipowej 175 w Bełchatowie, sekretariat pok. nr 19.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres zgłaszającego,

- numery PESEL, NIP i REGON zgłaszającego, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,

- numer rachunku bankowego zgłaszającego,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, numer działki

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami negocjacji cenowej i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonej negocjacji cenowej,

- dowód wniesienia zaliczki.

Negocjacja cenowa zostanie przeprowadzona w dniu 14.04.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Bełchatów przy ul. Lipowej 175 w Bełchatowie, pok. nr 23.

Uczestnikami negocjacji cenowej mogą być osoby fizyczne i prawne po wniesieniu zaliczki.

Zaliczkę wnosi się w pieniądzu, przelewem na konto Nadleśnictwa w BGŻ O/Piotrków nr 28 2030 0045 1110 0000 0033 5900 w wysokości określonej w ogłoszeniu. W przelewie należy zaznaczyć, których działek dotyczy wnoszona zaliczka.

Zaliczka musi być na koncie Nadleśnictwa najpóźniej w dniu 14.04.2015 r. do godz. 9.00.

Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona w terminie trzech dni po zakończeniu negocjacji cenowej w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania, a dla osoby, która wygra negocjację cenową wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pouczenie: W przypadku uchylenia się przez Kupującego, bez usprawiedliwionej przyczyny, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez Nadleśnictwo, Nadleśnictwo odstąpi od zawarcia umowy, a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Termin zapłaty ceny nabycia wynosi do 30 dni od daty zakończenia negocjacji cenowej. Cena nabycia musi być na koncie Nadleśnictwa przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wszelkie koszty podatkowe wynikające z przeprowadzonej sprzedaży.

Dodatkowych informacji dotyczących zbywanych nieruchomości udziela Pani Halina Nowak i P. Anna Wantuch w godz. 8.00 – 14.00 pod numerem telefonu 44 635-80-29 lub w siedzibie Nadleśnictwa ul. Lipowa 175, 97-400 Bełchatów - pokój nr 13.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic lub rozgraniczenia wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Nadleśnictwa w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic lub rozgraniczenia w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

 

Podpisał

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Bełchatów

mgr inż. Jarosław Zając

   

Źródło: BIP Nadleśnictwa Bełchatów

Do pobrania: Zgłoszenie - wzór