Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniące funkcje korytarzy ekologicznych. Są one właściwe dla lokalizowania wszelkich inwestycji pobytowo – wypoczynkowych, takich jak: ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe i miejsca biwakowe.

W zasięgu Nadleśnictwa Bełchatów funkcjonuje OChK „Doliny Widawki”.

Powierzchnia w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bełchatów wynosi 28848,05 ha, z czego 12058,74 ha to grunty nadleśnictwa.

Celem utworzenia OChK Doliny Widawki jest ochrona doliny rzeki Widawki z wartościowymi siedliskami i zbiorowiskami roślinnymi, ochrona koryta rzeki Widawki stanowiącej na znacznej przestrzeni naturalny ciek wodny, korytarz ekologiczny łączący dolinę Warty z doliną Pilicy. Są to tereny cenne przyrodniczo, o znacznym zalesieniu, z licznymi zbiornikami wodnymi. Rzeka przepływa częściowo przez tereny przekształcone w wyniku eksploatacji węgla brunatnego. Na wyróżnienie zasługuje „Góra Kamieńsk” będąca zrekultywowanym zwałowiskiem KWB Bełchatów. Dominuje ona na tym terenie i wpływają na urozmaicenie krajobrazu. Naturalnym urozmaiceniem otaczających terenów jest zespół wzniesień „Borowej Góry”.