Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody

Rezerwat Łuszczanowice powołany został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 kwietnia 1979 roku (M.P. Nr 13, poz. 77) w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Rezerwat o powierzchni 40,86 ha (wg zarządzenia) położony jest w Leśnictwie Łuszczanowice Nadleśnictwa Bełchatów. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu jodłowego naturalnego pochodzenia na granicy zasięgu jodły.

Rezerwat „Łuszczanowice” należy zaliczyć do rodzaju rezerwatów leśnych, typu fitocenotycznego, podtypu zbiorowisk leśnych. Ze względu na główny typ ekosystemów, jako typ leśny i borowy, podtyp lasów mieszanych nizinnych.

Pod względem administracyjnym Rezerwat „Łuszczanowice” położony jest w gminie Kleszczów, powiecie bełchatowskim, województwie łódzkim. Leży on w Obrębie Wola Grzymalina w Leśnictwie Łuszczanowice w uroczysku o tej samej nazwie. Całkowita powierzchnia rezerwatu według SILP wynosi 41,09 ha i jest różna od powierzchni wynikającej za aktu powołania.

Rezerwat posiada Plan ochrony na okres 2012–2032, ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 37/2013 z dnia 26 czerwca 2013roku (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 3554), zmieniony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łuszczanowice" (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r., poz. 173).

Przewidzianymi w Planie ochrony działaniami są:

-monitorowanie procesów naturalnych (przynajmniej raz na 2 lata),

-sporządzenie pełnego opracowania florystyczno-fitosocjologicznego po 10 latach obowiązywania Planu ochrony, wraz z analizą zmian zaszłych w roślinności i stanie drzewostanów,

-usunięcie wszystkich osobników jesionu pensylwańskiego Fraxinus pensylvanica,

-monitorowanie i ewentualne eliminowanie wszystkich osobników gatunków roślin synantropijnych i inwazyjnych, zwłaszcza niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora.