Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej- małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. Podstawą tworzenia użytków ekologicznych jest konieczność objęcia cennych obszarów, które ze względu na swoją małą powierzchnię, nie mogą zostać objęte ochroną rezerwatową.

Zgodnie z Wykazem użytków ekologicznych RDOŚ w Łodzi w Nadleśnictwie Bełchatów znajduje się 121 użytków ekologicznych obejmujących 131 wydzieleń, o łącznej powierzchni 272,54 ha.