Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Lp.

Stanowisko służbowe

Zakres załatwianych spraw

1.

Nadleśniczy

Kieruje Nadleśnictwem                                                                             W sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki w godz. 15:00-16:00 i w piątki w godz. 8:00-9:00.

2.

Zastępca Nadleśniczego

Kieruje i nadzoruje całokształt działalności związanej z gospodarka leśną.

3.

Inżynier Nadzoru

Kontrola poprawności wykonania zadań gospodarczych. 

4.

St. ds. zagospodarowania lasu i zamówień publicznych

Hodowla, szkółkarstwo, nasiennictwo, zamówienia publiczne. Doradztwo leśne.

5.

St. ds. użytkowania lasu i marketingu

Sprzedaż surowca drzewnego, pozyskanie drewna.

6.

St. ds. ewidencji drewna

Obrót drewnem i produktami niedrzewnymi. Fakturowanie sprzedaży.

7.

St. ds. stanu posiadania, urządzania lasu i LMN

Zagadnienia dotyczące stanu posiadania, ewidencji gruntów, leśna mapa numeryczna.

8.

St. ds. ochrony lasu i przyrody, ochrony ppoż., drogownictwa

Ochrona lasu , ochrona przeciwpożarowa, ochrona przyrody i sprawy związane z drogownictwem leśnym.

9.

St. ds. edukacji, gospodarki rolnej, rybackiej, łowiectwa, certyfikacji, melioracji wodnej i LN

Prowadzenie edukacji przyrodniczo- leśnej, prowadzenie spraw związanych z gospodarką rolną i rybacką, łowiectwo, melioracja wodna, Lasy Niepaństwowe

10.

Sekretarz

Kieruje działem administracyjno-gospodarczym, środki trwałe, gospodarka mieszkaniowa, administrowanie osadami i budynkiem biura Nadleśnictwa, archiwum Nadleśnictwa.

11.

Sekretarka

Prowadzi sekretariat, łączność, umundurowanie, BHP

12.

St. ds. remontów i inwestycji

Remonty budynków, inwestycje, transport, magazyn.

13.

Główny Księgowy

Kieruje i nadzoruje prace działu finansowo-księgowego, opracowanie planów finansowych.

14.

St. ds. finansowo-księgowych

Deklaracje VAT,  rejestr zakupów, kontrola zasiłków chorobowych, rejestr sprzedaży, fakturowanie czynszów dzierżawnych, terminowe egzekwowanie należności, listy płac, obsługa ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych , zasiłki chorobowe, księgowość, terminowe regulowanie zobowiązań Nadleśnictwa, rozliczenia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych. 

15.

St. ds. pracowniczych

Sprawy pracownicze, fundusz socjalny.

16.

Posterunek Straży Leśnej

Ochrona mienia Nadleśnictwa przed uszkodzeniem i kradzieżą, przestrzeganie właściwego zachowania się odwiedzających na terenach leśnych.

17.

Leśniczowie, podleśniczowie

Sprzedaż detaliczna drewna i produktów niedrzewnych. Ochrona mienia w zakresie leśnictwa. Nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych w zakresie swojego działania.

18.

Leśniczy Szkółkarz

Pozyskanie nasion i produkcja sadzonek drzew i krzewów na potrzeby własne Nadleśnictwa oraz innych odbiorców.