Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Pod pojęciem lasów niepaństwowych należy rozumieć wszystkie grunty leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Do tej kategorii można zaliczyć zarówno lasy prywatnych właścicieli jak i lasy spółek, wspólnot gruntowych, stowarzyszeń, gmin itp. Pieczę na tego typu lasami sprawuje Starosta. Starosta może jednak w drodze porozumienia powierzyć nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa Nadleśniczemu.

Na podstawie umów zawartych ze starostami, Nadleśnictwo Bełchatów sprawuje nadzór nad gospodarką leśną na terenie trzech starostw: Bełchatów, Radomsko i Piotrków o łącznej powierzchni przekraczającej 14 000  ha.

W ramach pełnionego nadzoru na terenie powiatów Nadleśnictwo Bełchatów przede wszystkim  cechuje drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna (tzw. świadectwo legalności pozyskania drewna).

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach nadzorowanych sprawują leśniczowie z danego terenu.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.
 

Bliższe informacje na temat lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa można uzyskać w biurze Nadleśnictwa, tel. 513 752 331.