Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabywanie gruntów przez Nadleśnictwo Bełchatów

          Informujemy, że jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości położonych w naszym zasięgu administracyjnym. Interesują nas działki, które:

- są oznaczone w ewidencji gruntów jako las lub grunty przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia,

- bezpośrednio przylegają do innych gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa, lub o zwartej powierzchni powyżej 3,00 ha.

          W przypadku gruntów rolnych nieprzewidzianych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia, niezbędne jest wcześniejsze  uzyskanie dla nich decyzji o warunkach zabudowy - zalesienia.

          Nabyć możemy jedynie lasy i grunty, które mają uregulowany stan prawny i prawidłowo, zgodnie ze stanem faktycznym, określonych właścicieli (współwłaścicieli).

          Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy (aktualizacja raz w roku, około kwietnia).

          W celu uzyskania wstępnej informacji o zainteresowaniu Nadleśnictwa zakupem Państwa działki prosimy o kontakt:

 

  1.  pisemny na adres:

Nadleśnictwo Bełchatów

ul. Lipowa 175

97-400 Bełchatów

  1.  mailowy: belchatow@lodz.lasy.gov.pl
  2.  przez ePUAP: /pgl_lp_0601/SkrytkaESP

 

          W piśmie prosimy o podanie adresu administracyjnego nieruchomości, tj. powiatu, gminy, obrębu ewidencyjnego i numeru działki oraz księgi wieczystej.

          W odpowiedzi zwrotnej zostaną podane wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do dalszego procedowania sprawy.

          Informujemy, że zgodnie z art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1295 z późn. zm.) nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

          W przypadku uzyskania zgody na nabycie, niezbędne będzie określenie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Mając na celu ochronę mienia Skarbu Państwa, przy tego typu transakcjach wszelkie koszty, w tym rzeczoznawcy majątkowego i notariusza, ponosi Sprzedający, a cena ustalona przez rzeczoznawcę  podlega negocjacji.

          Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 37a ww. ustawy, Nadleśnictwu przysługuje prawo pierwokupu gruntów oznaczonych w ewidencji jako las, przeznaczonych do zalesienia lub objętych uproszczonym planem urządzania lasu.

          W sprawach związanych z zakupem gruntów można się kontaktować pod numerem telefonu (44) 635-72-29 lub 510-783-786.