Lista aktualności Lista aktualności

NABÓR NA STANOWISKO REFERENT/SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

ogłasza nabór na stanowisko

referent/specjalista ds. finansowo-księgowych

rekrutacja wewnętrzna

 

I.    Nazwa i siedziba Nadleśnictwa

      Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

      ul. Lipowa 175, 97 – 400 Bełchatów

 

II. Tryb prowadzenia naboru

 1. Nabór jest prowadzony w oparciu o Zarządzenie nr 28/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji wewnętrznej na wakujące stanowiska w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Zarządzenie Nr 34/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bełchatów z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie naboru na stanowisko referent/specjalista ds. finansowo-księgowych, rekrutacja wewnętrzna oraz na podstawie pisma Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 września 2022 r. zn. spr. GK.013.127.2022 dotyczącego spójnej polityki kadrowej.
 2. W naborze  mogą uczestniczyć jedynie osoby zatrudnione w Państwowym Gospodarstwie  Leśnym Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na stanowisko.                                                                                                                        

III. Wymagania obligatoryjne

1. Wykształcenie co najmniej średnie z zakresu finansów i rachunkowości, i co najmniej 1 rok pracy w dziale zajmującym się księgowością i finansami.

2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, aktualnych przepisów podatkowych (podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, podatek VAT, podatki lokalne).

3. Znajomość  pakietu  MS Office (Word, Excel, Outlook).

 

 

IV. Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 1. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, podatków, wraz z dodatkowymi kwalifikacjami jak ukończone kursy, szkolenia itp., przydatne w zakresie wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku pracy.
 2. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, w szczególności moduł „Finanse i księgowość”.
 3. Pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność i rzetelność, sumienność i dokładność, radzenie sobie ze stresem i pod presją czasu, komunikatywność,   systematyczność, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, umiejętność pracy w zespole, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

 

V. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy (księgowy):

 1. Dokonywanie płatności nadleśnictwa drogą elektroniczną z bankami, np. sporządzanie przelewów, obsługa transmisji danych do/z banków,
 2. Dokonywanie zapłat zobowiązań oraz windykacja należności wynikających z zakresu czynności,
 3. Rozliczanie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych.
 4. Dokonywanie dekretacji, księgowań dokumentów związanych z wykonywaniem przydzielonych zadań oraz doraźnie innych dokumentów na polecenie Głównego Księgowego,
 5. Księgowanie wyciągów bankowych,
 6. Bieżąca analiza obrotów i sald kont.
 7. Księgowanie dowodów zewnętrznych obcych (w tym faktur zakupu materiałów  i usług) oraz dowodów wewnętrznych własnych (polecenia księgowania),
 8. Prowadzenie innych spraw zleconych przez Głównego Księgowego.

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae zawierające opis doświadczenia zawodowego, posiadane umiejętności, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.
 3. Kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe  (oryginały do wzglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych dodatkowych uprawnieniach (oryginały do wzglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).  
 6. Oświadczenie – obowiązek informacyjny  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na przedmiotowe stanowisko pracy – wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Podpisaną klauzule informacyjną dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Bełchatów - wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności w postępowaniu sądowym i skarbowym, posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełną zdolność do czynności prawnych, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w PGL LP w dniu podpisania ogłoszenia o naborze oraz braku przeciwskazań do wykonywania pracy w dziale finansowo-księgowym – wzór stanowi załącznik nr 2.

 

VII. Umowa o pracę

 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony – jednego roku, z uwzględnieniem przepisów kodeksu pracy, z możliwością przedłużenia.
 2. Pracownik zostanie zatrudniony na stanowisku referent/specjalista ds. finansowo-księgowych.
 3. Osobie zatrudnionej Nadleśnictwo Bełchatów nie zapewnia mieszkania.

 

VIII. Określenie terminu i miejsca składowania dokumentów

 1.  Wymagane dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: belchatow@lodz.lasy.gov.pl lub przesłać pocztą  w terminie do dnia 18 sierpnia do godz. 14:00  na adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów, ul. Lipowa 175, 97 – 400 Bełchatów w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko do działu finansowo-księgowego”
 2. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa, a nie data stempla pocztowego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IX. Zasady przeprowadzenia konkursu

 1. Postępowanie konkursowe składa się z II etapów.
 1. I etap - ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 2. II etap – rozmowa kwalifikacyjna, na którą zostaną zaproszeni tylko Ci kandydaci, którzy spełniają wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, wyłania 3 najlepszych kandydatów.
 1. Nadleśniczy po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazanymi przez komisję kandydatami podejmuje decyzję o wynikach naboru. 
 2. Wybrani kandydaci o zakwalifikowaniu się do poszczególnych etapów konkursu zostaną powiadomieni pocztą internetową lub telefonicznie. Wszyscy kandydaci biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach.

 

   X. Dodatkowe informacje

 1. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany stanowiska pracy lub zakresu świadczonych obowiązków w zależności od zmieniających się potrzeb pracodawcy i zmieniającej się sytuacji kadrowej, z uwzględnieniem regulacji kodeksu pracy.
 2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów może unieważnić nabór na w/w stanowisko na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
 3. Nadleśnictwo Bełchatów nie zwraca kosztów związanych z naborem.

4.  Nadleśnictwo Bełchatów nie odsyła złożonych dokumentów.

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty pozostałych osób będzie można odebrać w siedzibie Nadleśnictwa, w  terminie do 30  dni od dnia ogłoszenia wyników  naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.