Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert na zmianę kategorii użytkowania gruntów

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: zmiany kategorii użytkowania w Nadleśnictwie Bełchatów

 

 1. Nadleśnictwo Bełchatów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zmiana kategorii użytkowania gruntów w Nadleśnictwie Bełchatów”.
 2. Na zamówienie składa się wykonanie zmiany kategorii użytkowania gruntów dla 24 działek, zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik nr 1 do wzoru umowy.
 3. Wykonawca winien dysponować min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przez cały okres trwania umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 25 000 zł. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami.
 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), z postępowania wyklucza się:
  1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
   w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
   i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
   o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
   w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
   o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
   i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
 5. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres email: belchatow@lodz.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym do dnia 18.08.2022 r. do godz. 10.00
 6. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym formularzem ofertowym wraz z potwierdzeniem wniesienia wadium.
 7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł). Wadium należy wnieść w pieniądzu, sposób przekazania: przelew na konto Nadleśnictwa

BGŻ S.A. O/PIOTRKÓW TRYB.  Nr 28 2030 0045 1110 0000 0033 5900.

Wadium musi być przekazane przed upływem terminu składania ofert.

Wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od zakończenia procedury przetargowej w wysokości nominalnej, tj. bez odsetek i oprocentowania, Wykonawcom, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze lub zostały odrzucone. Wadium oferty uznanej za najkorzystniejszą zostanie zatrzymane do dnia podpisania umowy.

 1. Termin realizacji zamówienia do 31 stycznia 2023 r.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
 4. Pozostałe szczegóły zostały ustalone w umowie, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Na podstawie Art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych do niniejszego ogłoszenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.