Lista aktualności Lista aktualności

Nabór zewnętrzny na stanowisko kierowca samochodu osobowego- konserwator

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów ogłasza nabór zewnętrzny

Nadleśniczy Nadleśnictwo Bełchatów

ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko

kierowca samochodu osobowego - konserwator

 

 

 1. Nazwa i siedziba Nadleśnictwa

           Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

           ul. Lipowa 175, 97 – 400 Bełchatów

           telefon: 44 635 72 01,  

           e-mail: belchatow@lodz.lasy.gov.pl

 

 

 

 

 

       
 1. Wymagania formalne (niezbędne):

1. Wykształcenie średnie.

2. Prawo jazdy kategoria B.

 

 1. Wymagania pożądane (dodatkowe):

1.  Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na wymienionym stanowisku.

3.  Predyspozycje osobowe: punktualność i odpowiedzialność, sumienność i

     dokładność, systematyczność, samodzielność, dobra organizacja pracy,

     umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres ważniejszych zadań  wykonywanych na stanowisku pracy:

1.  Jazda samochodami Nadleśnictwa, wykonywanie codziennej obsługi tak, aby pojazd był sprawny technicznie, czysty o estetycznym wyglądzie.

2.  Wykonywanie drobnych napraw i przeglądów w pojazdach Nadleśnictwa.    

3.  Kontrola ciągów  kanalizacyjnych i odwodnieniowych na zapleczu budynku administracyjnego Nadleśnictwa, utrzymywanie w/w urządzeń w ciągłej drożności.

4.  Usuwanie bieżących usterek na terenie obiektów  biura Nadleśnictwa.

5.  Dbałość o ład i porządek na terenie siedziby biura i przy drogach dojazdowych do budynku Nadleśnictwa.

6.  Wywóz śmieci z miejsc postojowych.

7.  Koszenie trawy na trawnikach przed biurem i zapleczem technicznym.

8. Utrzymanie w czystości pomieszczeń na zapleczu technicznym.

9.  Odśnieżanie w okresie zimowym.

 

Szczegółowy zakres  obowiązków zostanie ustalony po zatrudnieniu.

 

 1.  Wymagane dokumenty:
 1.  CV z listem  motywacyjnym  wraz z danymi kontaktowymi adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem.
 2.  Kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania kandydata w stosunku pracy opatrzone własnoręcznym czytelnym  podpisem  (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 3.  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem (oryginały do wzglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4.  Kserokopia prawo jazdy  (oryginał do wzglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).  
 5.  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy – wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

    VII. Umowa o pracę

 1. Umowa zostanie zawarta na pełny etat  na czas określony – jednego roku, z uwzględnieniem przepisów kodeksu pracy, z możliwością przedłużenia.

 

    VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 1.  Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą  w terminie do dnia 24 sierpnia do godz. 1400  na adres:

                                   

                                   Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

                                      ul. Lipowa 175, 97 – 400 Bełchatów

            z dopiskiem na kopercie:

            „Nabór na stanowisko kierowca samochodu osobowego - konserwator”.

 1. W przypadku  przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa, a nie data stempla pocztowego.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IX. Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Postępowanie konkursowe składa się z II etapów.

    a) I etap - ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych,

    b) II etap – rozmowa kwalifikacyjna, na którą zostaną zaproszeni tylko Ci          

    kandydaci, którzy spełniają wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 

    spełniają wymagania dodatkowe. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzonej      

    rozmowie kwalifikacyjnej, wyłania 3 najlepszych kandydatów.

2. Nadleśniczy po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazanymi przez

    komisję kandydatami podejmuje decyzję o wynikach naboru. 

3. Wybrani kandydaci o zakwalifikowaniu się do poszczególnych etapów konkursu  

    zostaną powiadomieni pocztą internetową lub telefonicznie.

4. Wszyscy kandydaci biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej

    wynikach.

 

   X. Dodatkowe informacje

1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów może unieważnić nabór na w/w  

    stanowisko na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

2. Nadleśnictwo Bełchatów nie zwraca kosztów związanych z naborem.

3. Nadleśnictwo Bełchatów nie odsyła złożonych dokumentów.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie    

    rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

5. Dokumenty pozostałych osób będzie można odebrać w siedzibie Nadleśnictwa,     

    w terminie do 30  dni od dnia ogłoszenia wyników  naboru, po tym terminie    

     zostaną komisyjnie zniszczone.